get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Morten Goodwin skriver at Kina vil vinne det digitale kappløpet fordi manglende personvern gir Kina store fordeler. Han mener at det trolig ikke vil bli noen norske algoritmer fordi norske forskere ikke har tilgang til data.

Datatilsynet mener Goodwin ikke treffer helt i sin argumentasjon.

La oss først avklare en viktig detalj: Norske forskere har tilgang til data, også for å utvikle algoritmer. Dersom dataene er opplysninger om enkeltpersoner, altså personopplysninger, må reglene i personopplysningsloven og EUs personvernforordning følges.

Det innebærer blant annet å etterleve prinsippet om dataminimering. Prinsippet betyr at personopplysningene skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for å utvikle algoritmen. Formålet er å gjøre inngrepet i enkeltpersonenes rett til personvern så lite som mulig. Prinsippet innebærer derimot ikke at personopplysninger aldri kan brukes for å utvikle algoritmer, slik Goodwin gir inntrykk av.

Personvern handler om enkeltmenneskers rett til vern om sin identitet.

Hvorfor er retten til personvern så viktig?

Personvern handler om enkeltmenneskers rett til vern om sin identitet. Rettigheten er en del av retten til privatliv, som er en forutsetning for et demokratisk samfunn. Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 oppstiller begrensninger for statens inngrep i retten til privatliv.

Datatilsynet mener det er viktigere å respektere menneskerettighetene, enn å vinne et digitaliseringskappløp.

Datasamlingen som Goodwin lengter etter vil innebære et massivt inngrep i borgernes rett til personvern, selv om dataene er anonymiserte. Trolig kan ikke tilstrekkelig grad av anonymisering oppnås i Norge, blant annet fordi befolkningen er liten. Datatilsynet har nylig kommet til at forslaget om tilrettelagt masseovervåkning av borgerne bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser. Det er grunn til å tro at den kinesiske måten å utvikle kunstig intelligens på, gjør det samme.

Datatilsynet mener det er viktigere å respektere menneskerettighetene, enn å vinne et digitaliseringskappløp i konkurranse med et land som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter, og som heller ikke har et velfungerende demokrati.

Vi trenger gode algoritmer

I stedet for å lengte etter Kina, bør forskere fokusere på hvordan det kan utvikles gode algoritmer uten Kinas datamengder. For det første er det en nødvendighet. For la oss være ærlige, Norges vel fem millioner innbyggere kan aldri gi de samme datamengdene som Kinas 1,5 milliarder innbyggere. For det andre krever ny teknologi tillit for å bli tatt i bruk. Å utvikle algoritmene i samsvar med personvernregelverket, vil bidra til å oppnå den tilliten som kreves for at teknologien kan nå sitt potensiale. Ett av personvernforordningens formål er nemlig å skape tillit ved bruk av personopplysninger.

Ny teknologi krever tillit for å bli tatt i bruk.

Men Goodwin har et poeng: Norge trenger et mål med digitaliseringen. Datatilsynet er derfor positive til digitaliseringsministerens beslutning om å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Datatilsynet er klare til å bidra med vår kunnskap om personvern og kunstig intelligens i utviklingen av strategien.