get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>

Om bloggen

Personvernbloggen er Datatilsynets blogg for utveksling av meninger om personvernspørsmål. Vi skriver om hvordan folks personvern utfordres i hverdagen, og om trender og utviklingstrekk i Norge og på den internasjonale arena. Vi skriver også om hvordan vi mener offentlige og private aktører kan utvikle gode tjenester på en måte som ivaretar folks personvern.

Personvernbloggen er ikke et sted der vi publiserer plikt- og rettighetsinformasjon. Vår nettside datatilsynet.no skal fortsatt være vår mer ”formelle” kanal,  der du finner retningslinjer og veiledning med utgangspunkt i personvernlovgivningen.

Målgrupper for bloggen er alle som jobber med, eller på andre måter er opptatt av, personvern.

Kommentarfeltet er lagt ned

Det har tidligere vært mulig å legge igjen kommentarer til våre blogginnlegg. Vi har satt stor pris på alle kommentarer som er gitt. Vi har nå, etter en grundig vurdering, valgt å stenge av muligheten for å gi kommentarer. Personopplysninger som er blitt lagret som en del av tidligere innlegg, er nå slettet.

Vi benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på personvernbloggen.no. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne, og statistikken er anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson. Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

Om oss

Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vi skal medvirke til at den enkelte ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til han eller henne.

Våre oppgaver er å:

  • kontrollere at lover og forskrifter for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler blir rettet,
  • holde oss orientert om nasjonal og internasjonal utvikling når det gjelder behandling av personopplysninger,
  • identifisere farer for personvernet, og gi råd for hvordan farene kan unngås eller begrenses,
  • være høringsinstans i saker som berører personvern,
  • delta i råd og utvalg,
  • bistå bransjeorganisasjoner med å gi råd og utarbeide atferdsnormer for å sikre personopplysninger i virksomhetene,
  • stimulere til opprettelse av personvernombud og bygge kompetanse hos disse,
  • veilede publikum gjennom råd og informasjon,
  • få viktige saker på dagsorden i media, samt
  • bidra til samfunnsdebatt om personvern.