get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

7. april 2016 deltok Datatilsynet i justiskomiteens høring  om regjeringens forslag om å gi politiet adgang til å bruke nye tvangsmidler, blant annet dataavlesing. Nedenfor kan dere lese det notatet Datatilsynet overleverte til komiteen. Vårt viktigste forslag var at reglene om dataavlesing, dersom de vedtas, bør innføres som en solnedgangslov. Med mindre en grundig evaluering viser at denne politimetoden er proporsjonal, blir reglene automatisk opphevet.

Her er våre innspill:

1. Personvernkommisjon

Det er ikke fortatt noen samlet gjennomgang av personvernets kår i justissektoren. Datatilsynet mener tiden nå er inne til å sette en fot i bakken og sette ned en personvernkommisjon for justissektoren. En slik kommisjon kan eksempelvis vurdere:

  • Personvernets status, og personvernutfordringer i sektoren
  • Hvordan kan personvernet avveies mot andre, tungtveiende interesser
  • Viktige prinsipper for personvern i justissektoren (Målrettet, proporsjonalitet, rettslig grunnlag mv )
  • Analysemodell for personvernutredninger på justissektoren
  • Se helhetlig på behovet for, og effekten av, hjemler og tiltak som allerede er gjennomført

2. Dataavlesing: Dokumentasjon på effekt og evaluering

Forslaget om dataavlesing reiser vanskelige prinsipielle spørsmål. Det er ikke, og må aldri bli, forbudt å tenke ondsindige eller farlige tanker. Vi må heller ikke frata mennesket dets rett til å gjennomføre gode etiske valg, som for eksempel å tenke på å gjennomføre en kriminell handling, men når tiden nærmer seg beslutte å ikke gå videre med planene.

Å tillate dataavlesing er et stykke på vei en kriminalisering av tanken. Et slikt virkemiddel krever en meget god begrunnelse og dokumentasjon for at dette tiltaket faktisk vil ha en så stor effekt på kriminalitetsbekjempelsen at det veier tynge enn inngrepet i personvernet til borgerne (proporsjonalitetsvurdering).  Vi er overrasket over at slik dokumentasjon ikke er framlagt, og blir ikke beroliget av at dette heller ikke har latt seg gjøre i våre naboland.

Dersom dataavlesing tillates mener vi det etter to år må gjennomføres en evaluering av hvorvidt tiltaket har hatt noen effekt for kriminalitetsbekjempelsen, sett opp mot rettsikkerhets- og personvernmessige konsekvenser.

3. Solnedgangslov

For å sikre at evalueringen faktisk blir gjennomført, foreslår Datatilsynet at reglene om dataavlesing vedtas som en såkalt solnedgangslov med gyldighet i to år. Dersom det ikke fremlegges solid dokumentasjon på at dataavlesing er et proporsjonalt tiltak, går reglene automatisk ut på dato.

4. Evaluering og gjennomgang av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget)

Det er viktig at politiet og PSTs metoder er underlagt etterkontroll. Datatilsynet mener det er positivt at EOS-utvalget nylig er blitt evaluert, og viser til at dette utvalget med årene har opparbeidet seg meget god kompetanse, synlighet og troverdighet i samfunnet. Etter vår vurdering bør også KK-utvalget evalueres for å vurdere om det ressurs- og kompetansemessig kan føre tilsyn med dataavlesing og annen kommunikasjonskontroll. Det er også grunn til å vurdere om utvalget, som er opprettet ved kongelig resolusjon, har den nødvendige legitimitet, eller om det bør opprettes med hjemmel i lov. Også samlokalisering med EOS-utvalget bør vurderes.

5. Grundig rapportering om bruken av dataavlesing

Det er viktig at det fastsettes kriterier for rapportering på bruken av dataavlesing. Dette kan for eksempel dreie seg om antall saker og hvilke type opplysninger som hentes ut. I tillegg bør det rapporteres særskilt overfor kontrollorganene på hvor mange saker det unnlates å underrette om dataavlesing i etterkant til de berørte.