get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

«- Aldri har det vært mer oppmerksomhet om personvernspørsmål, og aldri har det vært stilt større krav til Datatilsynet», skriver vår direktør Bjørn Erik Thon i innledningen til Datatilsynets årsmelding, som vi har gjort offentlig i dag.

Den fullstendige årsrapporten

Den fullstendige årsrapporten

I likhet med andre statsetater legger vi fra Datatilsynets side ned en ganske så betydelig innsats i å levere vår årsrapport til overordnet departement, som i vårt tilfelle er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi svarer her på alle de kravene som stilles til oss gjennom de årlige tildelingsbrevene, og den såkalte økonomi- og virksomhetsinstruksen. Slik er det for alle statlige etater.

I tillegg har vi i Datatilsynet det privilegiet at personopplysningsloven bestemmer at vi også skal levere en årlig melding til Stortinget om vår virksomhet. I år har vi lagt opp til en prosess hvor vi har forsøkt å få til en størst mulig samkjøring av disse to formelle dokumentene. La oss kalle det et lite tiltak i regjeringens arbeide med å bekjempe tidstyver. Vi mener selv å ha lykkes godt med det.

Men finner jeg noe av interesse?

Vel, det må du nesten finne ut selv ved å ta en rask kikk på innholdsfortegnelsen, men jeg kan nevne noen stikkord:

  • Helsesektoren, skole- og utdanningssektoren, justissektoren og digitaliseringen av offentlig sektor var de fire områdene vi særlig prioriterte i fjor. Dersom du er en aktør innen en av disse sektorene, så får du raskt en oppdatering av hva Datatilsynet har vært og er mest opptatt av innen ditt interesseområde.
  • Vi gjennomførte til sammen 68 tilsyn hos private og offentlige virskomheter. Flere av disse var naturlig nok innen de fire prioriterte områdene jeg nettopp har nevnt. Særlig bekymringsfullt er nok at vi innen offentlig sektor finner det vi kaller systematiske avvik knyttet til internkontroll, informasjonssikkerhet og databehandleravtaler. Vi varslet faktisk overtredelsesgebyr overfor fem av 18 offentlige virksomheter.
  • Etter tilsynene med skoler og barnehager oppsummerte vi arbeidet i en samlerapport. Denne er blitt møtt med stor interesse. Vi er nå i dialog med aktører innen skolesektoren med det mål å få etablert en bransjenorm for behandling av personopplysninger innen skolesektoren.
  • Vi får stadig flere saker å håndtere i saksbehandlingen, samtidig som vi opplever at kompleksiteten i sakene øker. Andelen som klager på våre vedtak må likevel fortsatt sies å være relativt lav.
    Veiledningstjenesten besvarte over ni tusen henvendelser i fjor, nesten 20 prosent flere enn året før. Personvern innen arbeidslivet er fortsatt det temaet som flest søker veiledning om.
  • Det er viktigere enn noen gang tidligere å være aktive på den internasjonale arenaen. For to år siden satte vi oss som mål å bli en ledende internasjonal personvernmyndighet når det gjelder å ha et aktivt forhold til utfordringene som knytter seg til bruk av stordataanalyse (Big Data). I 2014 kronet vi vår innsats på dette området ved å fremme, og få vedtatt, en resolusjon på den internasjonale personvernkonferansen, med unison støtte fra øvrige lands personvernmyndigheter. Det er vi stolte over å ha fått til – og er en inspirasjon til fortsatt arbeide.

Nei, nå har jeg nesten gjengitt hele årsmeldingen. Les den heller selv!