get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I dag, den 25. november, behandlet Stortinget Datatilsynets årsmelding for 2013. Dette er en av de viktigste personverndebattene på Stortinget, og den eneste som årlig er dedikert personvern og vårt arbeid. Derfor var det svært gledelig å høre årets debatt, som dreide seg om dagsaktuelle personvernproblemer.

Skole og barnehager

Flere representanter trakk fram satsinger på personvern i skole og barnehager. Her har vi de siste årene gjennomført 29 tilsyn, og skrevet en omfattende oppsummering av våre funn. Det er viktig at skolesektoren selv tar ansvar i det videre arbeid, og vi håper vi i løpet av 2015 vil se tydelige retningslinjer for behandling av personopplysninger i norske skoler. Det var godt å høre at dette har kommunal- og moderniseringsministerens støtte. Datatilsynet vil selvsagt bidra med kompetanse i dette viktige arbeidet.

Effekten av Snowden-saken

Flere trakk også fram Snowden-saken, og jeg er enig med representantene i at denne saken har fått svært stor betydning for personverndebatten. Jeg tror både EU-domstolens avgjørelse i datalagringsdirektivsaken, retten til å bli glemt–avgjørelsen og det samlede politiske miljø sitt NEI til PST sitt ønske om å bruke big data i overvåking og analyse av sosiale medier, er direkte resultater av Snowden-saken. Det samme gjelder vår klare oppfatning av at personvernvern er noe som virkelig opptar folk.

Big data og ny teknologi

Flere trakk også fram betydningen av ny teknologi. Big data og tingenes internett ble nevnt av flere. Det er derfor ekstra fint for meg å opplyse om at kommersiell bruk av personopplysninger blir en av våre hovedsatsinger neste år. Allerede fra den første nettsiden ble lansert, har bedriftene drevet analyse av vår adferd. Men dette tas til nye høyder nå. Det er en enorm datamengde vi legger igjen, og jo mer selskapene vet, jo mer direkterettet reklame kan vi få. Dette kan være svært avslørende, f eks hvis vi mottar reklame om sykdommer vi har, eller ting vi er redd for.

Innebygd personvern

Datatilsynet har de siste årene jobbet mye med innebygd personvern. Dette betyr at personvernet bygges inn i de teknologiske løsningene allerede fra starten av. Statsråd Sanner understreket målsetningen om at alle store prosesser skal bygge på disse prinsippene. Vi er helt enig i denne målsetningen, og vil understreke at Datatilsynet her er på tilbudssiden for å gi råd.

Internasjonalt arbeid

Også den internasjonale dimensjonen ble diskutert. Det er ventet at EU vil vedta en ny forordning om personvern første halvår 2015. Den vil være bindende for Norge, og jeg har en bekymring knyttet til vår mulighet til å få aktiv innflytelse i det europeiske samarbeidet. Det siste året har imidlertid Datatilsynet vært mer aktive enn noen gang på den internasjonale arenaen. Vi la for flere år siden en strategi om å være langt fremme i debatten om personvern og big data. Vi skrev en rapport som vakte stor oppmerksomhet her hjemme. Vi gikk videre og skrev en rapport om samme tema for den såkalte Berlin-gruppen, en internasjonal personverngruppe med en viktig dagsordenfunksjon. Som en foreløpig siste aktivitet fremmet vi en resolusjon på den internasjonale personvernkonferansen i oktober, og den ble vedtatt. Dette viser hvordan et «utenfortilsyn» ved målrettet arbeid av høy kvalitet kan få internasjonal innflytelse. Nå legger vi siste hånd på en ny strategi for hvordan Datatilsynet skal få større innflytelse internasjonalt.

Utredning av personvernkonsekvenser

I årsmeldingen påpekte vi at personvernkonsekvenser ofte er dårlig utredet i lovarbeider og utredninger. Det er gledelig at denne bekymringen deles av Stortinget. Vi ser fram til Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye veileder om utredning av personvernkonsekvenser, og håper den vil føre til større vektlegging av personvern i framtiden. Jeg minner også om at Stortinget, som lovgivende forsamling, har alle muligheter til selv å peke på et de mener er svakheter når de har lover til behandling.

Fornøyde politikere

Til slutt: Det er veldig hyggelig å høre at komiteens medlemmer og statsråden er fornøyd med den jobben vi gjør, og prioriteringene våre. Datatilsynet merker også betydelig pågang fra bedrifter, organisasjoner, offentlige etater, borgere og andre som ønsker at vi skal fokusere nettopp på deres utfordringer. Det er en velsignelse å jobbe på et etterspurt område, og takk og lov for at vi har en arbeidsplass der det er vanskelig å prioritere. Det skal imidlertid ikke stikkes under en stol at det også er krevende å manøvrere i dagens personvernlandskap. Nå står et nytt år snart for døra. Gjennom gode prioriteringer og arbeid av høy kvalitet er jeg trygg på at vi skal klare de utfordringene som kommer. Vi mener også selv vi lykkes i å finne balansen mellom å være både konstruktive og kritiske. For å si som president Teddy Roosevelt: Speak with a soft voice and carry a big stick, and you will go far.