get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Tirsdag denne uka behandlet  Stortinget Datatilsynets årsmelding for 2012 i plenum. Nedenfor har jeg hentet fram det viktigste fra stortingsreferatet fra tirsdag, sak nr 3:

Datatilsynets årsmelding 2012

Datalagringsdirektivet

Det meste av debattiden ble brukt på Datalagringsdirektivet, selv om dette strengt tatt ikke var særlig omtalt i 2012-årsmeldingen. Noe av diskusjonen dreide seg da nettopp også om dette var en sak som skulle diskuteres ved behandlingen av denne årsmeldingen, eller ikke. I alle fall viser diskusjonen som utspant seg i Stortinget at Datalagringsdirektivet fortsatt er, og nok fortsatt vil bli, en høyst politisk betent sak i tiden som kommer.

Innebygd personvern

I motsetning til Datalagringsdirektivet var ”Innebygd personvern” et sentralt tema i vår årsmelding for 2012, og ble det også i tirsdagens debatt på Stortinget. Det tar vi som et uttrykk for at vi har lykkes godt med å få fram hvor viktig det er at man ved utvikling av nye IKT-løsninger og systemer bygger inn funksjonalitet som ivaretar personvernet fra første stund. Som komiteleder Ingjerd Schou så riktig sa det: ”-Når man tar slike hensyn på et tidlig tidspunkt, blir løsningene både bedre og mindre kostbare enn om man må tilpasse et system som egentlig ikke var designet for å ivareta personvernet”.  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner understreket på sin side at for å lykkes med å modernisere offentlig sektor er man avhengig av å få teknologiske løsninger som også ivaretar personvernet. Han lovet å ta tanken om innebygd personvern med seg både i arbeidet med å fornying og forenkling av offentlig sektor og ved Regjeringens generelle lov- og utredningsarbeid.

Kontroll og overvåking innen arbeidslivet – og overtredelsesgebyr

Det tredje temaet som ble viet tid i debatten var de personvernutfordringene vi ser  i arbeidslivet, og som var et av våre prioriterte satsingsområder både i 2012 og 2013. Her ble det fra regjeringspartienes side vist til at en partssammensatt arbeidsgruppe i løpet av våren skal legge fram en rapport med forslag til tiltak.

Spørsmålet om Datatilsynets muligheter til å ilegge såkalte overtredelsesgebyr ble diskutert. SVs Karin Andersen lurte på om Kommunal- og moderniseringsministeren sendte signaler til Datatilsynet om å ikke benytte overtredelsesgebyr som virkemiddel  i tiden frem til det nevnte utvalget har lagt fram sin rapport. Dette ble klart avvist fra statsrådens side.

Her kan vi fra Datatilsynet sin side berolige alle med at vi ikke  har mottatt noen signaler i den retning fra vårt overordnede departement sin side. Det ville heller ikke vært særlig passende. Etter personopplysningsloven og dens forarbeider har vi en særlig uavhengig rolle som tilsynsmyndighet. Det er derfor helt og fullt opp til oss selv å bestemme hvorvidt vi skal ilegge overtredelsesgebyr i en sak, eller ikke.

Overtredelsesgebyr er bare ett av mange virkemidler vi har til vår rådighet. Vi ønsker ikke at overtredelsesgebyr skal være vårt primære verktøy for å sikre at regelverket blir fulgt, men vil bruke det i de mest alvorige sakene. I fjor benyttet vi oss av overtredelsesgebyr i syv saker, hvorav to innen arbeidslivet. Dette kan du lese mer om i vår årsmelding for 2013.

Årsmeldingen for 2013

Og mens vi er inne på årsmeldingen for 2013. Den hadde vi ferdig fra vår side to uker før Stortinget debatterte årsmeldingen for 2012. Vi er glad for at representanter for regjeringspartiene i debatten signaliserte at de er opptatt av at det skal gå kortere tid fra årsmeldingen foreligger fra vår side, frem til den blir endelig behandlet i Stortinget.