get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Dette blogginnlegget er bygd på et innlegg som sto på trykk i Dagsavisen 29. april 2013:

I en kronikk som sto på trykk i Dagsavisen 22. april beskylder høyskolelektor Sigmund Hov Moen Datatilsynet for å stå i veien for samhandling i helsesektoren. Som eksempel nevner han at et sykehus i Nord-Trøndelag ikke kan få tilgang en pasientjournal i Østfold. Han skriver at det teknisk sett ikke er noe i veien for en slik løsning, men at den ikke er satt i drift fordi ”Datatilsynet tydeligvis mener at livredning ikke er så viktig som faren for brudd på konfidensialiteten”.

Da jeg begynte i Datatilsynet for snart tre år siden slo deg meg raskt hvor langt etter deler av helsesektoren ligger når det gjelder bruk av elektronisk kommunikasjon. Jeg fant også raskt ut at myten om at personvernet setter begrensninger for bruk av moderne teknologi var feil. Dersom Moen hadde tatt seg bryet med å sjekke hva vi faktisk har ment, ville han sett at vi har støttet forslaget om tilgang på tvers av helseforetak og forslaget om å etablere en ny nasjonal kjernejournal. Vi ser også et stort mulighetsrom for personvernet i stortingsmeldingen «En innbygger – en journal». Og som en påminnelse: Alt som kan sendes i post kan også sendes elektronisk, men helsesektoren har rett og slett ikke klart å få dette til på en god måte.

Datatilsynet har ingen innvendinger mot at regelverket om tilgang på tvers trer i kraft i morgen.

Problemet er  at den tekniske infrastrukturen for god samhandling ikke er på plass.

Godt personvern og god pasientbehandling er et langt stykke på vei sammenfallende. Denne oppfatningen deles heldigvis av sentrale aktører i helsevesenet. På denne bakgrunn synes jeg det er svært beklagelig at Moen bidrar til å spre det jeg oppfatter som et helt feilaktig inntrykk av hva Datatilsynet står for.

Til slutt en oppfordring til dere som tok til dere budskapet i Moens kronikk. Ta gjerne en kikk på den strategien vi har lagt for Datatilsynets arbeid opp mot helsesektoren. Her tydeliggjør vi vår posisjon, våre mål og vårt arbeid opp mot helsesektoren. Dere finner den på http://www.datatilsynet.no/Sektor/Helse-og-omsorg/Helsestrategi/.