get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Regjeringen foreslår å etablere et register over de som melder seg som tiggere. Vi har forståelse for at den enkelte kommune ønsker en viss oversikt over hvem som tigger i sitt nærområde. Vi forstår også at kommuner kanskje ønsker å stille vilkår, for eksempel at tigging kun skal skje på nærmere bestemte steder i kommunen. Vi mener imidlertid ikke registeret bør innføres slik det nå er forslag om. La oss ha en viktig ting for øye:

Tigging er lovlig, og et tiggerregister vil være et register over folk som utøver en lovlig virksomhet.

Også tiggere har krav på et personvern, og det vil lett oppfattes som stigmatiserende å stå i et register når man ikke gjør noe ulovlig. Dersom det opprettes et sentralt register vil det dessuten være enkelt å følge den enkelte tiggers bevegelser fra sted til sted, og det vil være en krenkelse av denne personens personvern.

Vi oppfordrer regjeringen til å vurdere andre, mindre inngripende tiltak. De kan for eksempel etablere en kvitteringsordning, der den som tigger får en kvittering på at de tigger, og som de kan forevise politiet. Et annet alternativ er at registeret ikke driftes av politiet sentralt, men opprettes i den enkelte kommune.

Vi minner om at tiggerregisteret ikke vil være et etterforskningsregister, men et rent sivilt register, som pass- eller førerkortregisteret. Dersom det legges til politiet frykter vi at politiet vil bruke opplysningene i etterforskning av kriminalsaker, uten at de har hjemmel for det. Vi er ikke prinsipielt i mot at politiet skal ha slik tilgang, men reglene i straffeprosessloven må følges. Dersom politiet opererer registeret er det enkelt for etterforskeren på nabokontoret å be om opplysninger, og slik bør det ikke være.