get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>

Av Grete Alhaug og Veronica Jarnskjold Buer.

NRK Brennpunkt viste 2. mai hvordan pasienter opplever seg misbrukt fordi leger feilrapporter til Helfo for å oppnå økonomisk gevinst, på deres bekostning. Pasienten sitter igjen med en journal som ikke svarer til virkeligheten når det gjelder besøksfrekvens og faktisk helsehjelp som pasienten har fått. Det er den behandlingsansvarliges plikt å sikre at journalen inneholder riktige opplysninger.

Innslaget i NRK Brennpunkt fokuserer på legers underslag og etterlyser myndighetenes reaksjon overfor disse legene. En annen side som ikke ble belyst, er konsekvensene denne praksisen har for pasientenes personvern. En av pasientene stilte spørsmål om hva hun nå skulle gjøre fordi journalen er spekket med uriktige opplysninger.

En pasientjournal skal dokumentere helsehjelp som er gitt, hva legen har gjort og opplysninger som sikrer at pasienten får riktig behandling fremover. At opplysningene i pasientjournalen er korrekte, er et grunnleggende krav både i personopplysningsloven og pasientjournalloven. Det er også helt nødvendig for å oppnå formålet med journalen.

Opplysninger som føres i journal rapporteres også videre til flere sentrale helseregistre som brukes som grunnlag for styring og kvalitetssikring av helsetjenesten og ikke minst til forskning. Uriktige opplysninger inn vil gi uriktige opplysninger ut, uansett formål. Denne praksisen undergraver derfor også kvaliteten i og tilliten til norske helsedata.

Vår hovedbekymring er allikevel at denne praksisen innebærer alvorlige inngrep i den enkelte pasients grunnleggende rettigheter når det gjelder behandling av personopplysninger.
Det er ikke bare felleskapets midler som blir misbrukt i denne sammenheng, men også pasientens tillit og pasientens personopplysninger. Vi har derfor stor forståelse for pasientenes frustrasjon og fortvilelse over legenes misbruk av deres personopplysninger.

Datatilsynet ser alvorlig på avsløringen, og stiller samme spørsmål som pasientene; hvem rydder opp for pasienten?

For oss som forvalter personopplysningsloven og pasientjournalloven er det åpenbart at det er den behandlingsansvarliges plikt å sikre at journalen inneholder riktige opplysninger. Vi forventer at det ikke blir opp til pasienten å kontrollere at opplysningene i journalen er korrekte, men at helsetjenesten iverksetter tiltak som er nødvendig for å sikre kvaliteten og validiteten i journalopplysningene.

Informasjon om pasienters rett til å kreve journalopplysninger rettet eller slettet finner du her: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/verktoy-skjema/sporsmal-svar/Helse/Retting-og-sletting-i-pasientjournalen/