get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Denne uken deltok vi på Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) i Trondheim. Det har vært inspirerende og morsomt. I tre dager har snakket med aktører, leverandører og tjenestetilbydere i offentlig sektor om personvern og digitalisering. Kort oppsummert opplever vi at mange er opptatt av det nye personvernregelverket. Vi opplever dessverre også at mange oppfatter personvern og digitalisering som motsetninger.

Vi opplever dessverre at mange oppfatter personvern og digitalisering som motsetninger.

Kurs i nye personvernregler
Alle som var på NOKIOS 2016 må forholde seg til det nye personvernregelverket fra 2018. Vi startet derfor konferansen med et kurs i det nye regelverket. Deltagerne fikk en oversikt over hvilke endringer som kommer og en særlig innføring i endringene som gjelder offentlig sektor. Kurset var svært populært, og vi fikk mange gode spørsmål. Vi håper og tror flere av deltagerne fikk nødvendig kunnskap til å starte arbeidet med nytt regelverk på egen arbeidsplass. Og ikke minst at de ble inspirert til å finne ut hva regelverket betyr for nettopp dem. Her kan du lese mer om hva som blir nytt fra 2018

Digitalisering og personvern er ikke motkrefter
På standen vår i utstillerområdet opplevde vi at det er stor interesse for personvern og det nye regelverket. Svært mange kom bort for en prat om personvern, et hjertesukk om hvor utfordrende det kan være å ivareta personvern, og innspill om hvor vanskelig det kan være å få ledelsen til å forstå at personvern er viktig. Mange av disse ser frem til nytt regelverk som vil gi noen strengere og tydeligere krav til behandling av personopplysninger, forhåndsvurderinger, og ikke minst at det offentlige blir pålagt å opprette personvernombud. Vi har delt ut brosjyrer og gode råd om nytt regelverk og hvordan en skal starte arbeidet med dette i egen organisasjon.

Samtidig opplevde vi at enkelte etter opplever personvern som en brems eller fartsdump på veien mot en digital forvaltning. Derfor var avdelingsdirektør Helge Veum i sitt foredrag om stordata eller big data i offentlig forvalting, svært tydelig på at personvern og digitalisering ikke er noe man må eller skal velge mellom. Det må være både og, ikke enten eller når det offentlige tar i bruk ny teknologi for å tilby innbyggerne nye og bedre tjenester.

Ny teknologi kan gi bedre personvern
Noen mener at det staten har samlet inn, automatisk kan gjenbrukes bruke på kryss og tvers. En slik unyansert felleseietankegang om personopplysninger synes vi ikke noe særlig om.

Vi er derimot positive til at offentlige aktører bruker ny teknologi for å utvikle nye og bedre tjenester for innbyggerne. I hvert fall så lenge de håndterer behov for gjenbruk av offentlige data på en god måte.

Slik vi ser det, kan ny teknologi i mange tilfeller føre til bedre personvern.

Slik vi ser det, kan ny teknologi i mange tilfeller også føre til bedre personvern. At et arkiv går fra å være analogt til digitalt, gjør det mulig å beskytte opplysningene i arkivet bedre måte. Tekniske løsninger kan styre hvem som har tilgang til opplysningene og hvem som har brukt dem. Nye løsninger vil også bidra til at aktører som trenger tilgang kan få det der de befinner seg istedenfor å måtte flytte seg dit opplysningene er.

Sørg for å involvere og respektere den opplysningene handler om
Nøkkelen til god digitalisering er å spille på lag med innbyggeren. Teknologiutviklingen gir oss mulighet for å samhandle med innbyggerne på en langt bedre måte enn tidligere. Bygg løsninger som gir god informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, hvordan, hvorfor og hvor lenge de skal oppbevares. Bruk digitale løsninger til å be om samtykke og å la den som eier opplysningene administrere egne samtykker, både ved å gi og å trekke samtykkene tilbake. Det er ingen unnskyldning lengre at det er for vanskelig og dyrt å få tak opplysningenes eier for å informere dem eller be om samtykke. Et godt eksempel på en slik løsning er Altinns nye samtykkeløsning.

Nøkkelen til god digitalisering er å spille på lag med innbyggeren.

Godt personvern og god informasjonssikkerhet er en forutsetning for god digital forvaltning
Vi mener at digitalisering og teknologiutvikling gir forvaltningen spennende muligheter for fremtidsrettet og effektiv drift og samhandling. Samtidig er det avgjørende at de som skal lage de nye tjenestene er modne for det. Digitalisering handler etter vår mening ikke bare om å digitalisere tjenester, men at de digitaliserte tjenestene blir bedre enn den eller de tjenestene de erstatter. Det er en forutsetning at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas i dette arbeidet fra starten av. Dette krever blant annet god personvernkompetanse.

Vi mener det offentlige har noe å gå på her. Blant annet ser vi gjennom våre kontroller at det offentlige har for dårlig kontroll på både informasjonssikkerhet og personvern.

Når informasjonssikkerhet og personvern er godt ivaretatt, ligger det til rette for å utnytte ny teknologi til å lage gode digitale tjenester til det beste for både innbyggerne og forvaltningen.

For å bidra til den pågående og nødvendige digitaliseringen i offentlig sektor har vi prioritert å ha dialog med de store aktørene som både fremmer og trenger samhandling, blant annet Brønnøysundregistrene, Nav, Difi, Skatt, bransje- og interesseorganisasjoner som IKT-Norge, KS og noen ganger også leverandørene av tjenester i offentlig sektor. Når informasjonssikkerhet og personvern er godt ivaretatt, ligger det til rette for å utnytte ny teknologi til å lage gode digitale tjenester til det beste for både innbyggerne og forvaltningen.