get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

En stor utredning om Big Data, bestilt av President Obama, ble presentert 1. mai. Rapporten trekker frem flere positive sider ved bruk av Big Data, men advarer samtidig mot de alvorlige personvernkonsekvensene som innsamling og analyse av enorme datamengder kan ha. Utredningen ble nedsatt i kjølvannet av Obamas tale i januar 2014 om nødvendigheten av reformer knyttet til den amerikanske datainnsamlings- og overvåkningsvirksomheten.

Rapporten konkluderer med at ny og oppdatert lovgivning på personvernområdet er nødvendig, blant annet for å hindre at Big Data blir brukt på en måte som fungerer diskriminerende for enkeltpersoner og grupper i samfunnet.  Utvalgets leder, John Podesta, skriver følgende i en bloggpost i forbindelse med lansering av rapporten:

”One significant finding of our review was the potential for big data analytics to lead to discriminatory outcomes and to circumvent longstanding civil rights protections in housing, employment, credit, and the consumer marketplace.”

Rapporten fremhever videre at bruk av Big Data for etterretningformål må foregå på en måte som respekterer borgernes grunnleggende personvernrettigheter. Utvalget foreslår blant annet at dagens lovgivning må oppdateres, slik at ikke myndighetene lenger kan kreve innsyn i borgernes private epost-korrespondanse, sms’er og bilder, uten rettslig kjennelse.

Utvalget kommer med flere anbefalinger til tiltak som de mener Obama-adminstrasjonen og Kongressen må iverksette for at bruk av Big Data ikke skal krenke den enkeltes personvern og ha diskriminerende effekter. Et av de foreslåtte tiltakene vil også ha betydning for norske borgere. Utvalget anbefaler at dagens amerikanske personvernlovgivning må utvides slik den også gir ikke-amerikanske statsborgere fulle personvernrettigheter.  En slik utvidelse av dagens lovgivning vil styrke norske borgeres rettssikkerhet i USA.